XX Jubileuszowa edycja Czerwcowego Konkursu Jednego Wiersza

Wprowadzono 8 maja 2019

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

ogłasza

XX edycję Jubileuszową

Czerwcowego Konkursu Jednego Wiersza

pióroKonkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:

I nadsyłanie własnych wierszy, wcześniej niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach (także w wersji internetowej) oraz nienagradzanych w innych konkursach, na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.

II prezentacja zgłoszonych utworów przez finalistów i rozstrzygnięcie konkursu.

Regulamin
1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich, którzy odczuwają potrzebę wypowiadania się mową wiązaną – zarówno młodzieży, jak i dorosłych.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden utwór poetycki,
o dowolnej tematyce i formie.
3. Oznaczony godłem (pseudonimem) wiersz w 4 egzemplarzach
z dołączoną zaklejoną kopertą zawierającą dane autora (imię,
nazwisko, wiek, adres, telefon/e-mail) oraz jego oświadczenie
(m.in. o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, zgody
na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie
wizerunku) i oznaczoną tym samym godłem należy przesłać
do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży (ul. Długa 13,
18-400 Łomża) w terminie do 18 maja 2019 r. (decyduje data
stempla pocztowego).

4. Jeżeli autorem wiersza jest osoba niepełnoletnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
5. O zakwalifikowaniu do finału, jego terminie i miejscu finaliści zostaną powiadomieni przez Organizatora konkursu. Organizator nie zwraca finalistom ewentualnych kosztów podróży.
6. Finaliści osobiście zaprezentują swoje utwory przed publicznością w czasie Popołudnia Poetów, a oceniać je będzie jury powołane przez dyrektora MBP.
7. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną, przy czym o przyznaniu nagrody lub o innym rozdysponowaniu kwoty przeznaczonej na nagrodę decyduje jury.
8. Publiczność poprzez głosowanie może przyznać swoją nagrodę, którą będzie zestaw książek.
9. Utwory nadesłane na konkurs stają się automatycznie własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do publikacji wierszy finalistów konkursu, imienia i nazwiska autorów tych wierszy oraz fotografii z imprezy finałowej, prezentacji w mediach, a także do rozpowszechniania w Internecie bez dodatkowej zgody autorów i honorarium. Nadesłanie wiersza na konkurs jest równoznaczne z kompleksowym przeniesieniem praw autorskich na Organizatora.
10. Niewypełnienie lub złamanie przez uczestnika konkursu którego-kolwiek z zapisów regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia
z udziału w konkursie. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Organizator. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator konkursu w porozumieniu z jury.
11. Regulamin konkursu, klauzula informacyjna dla uczestników i wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dostępne są na stronie www.mbp-lomza.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
86-216-54-81

Pliki do pobrania

Klauzula informacyjna, oświadczenie i klauzula zgody

Plakat

Ulotka

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się

Skip to content