X EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO pn. „Tutaj jestem”

Wprowadzono 15 stycznia 2020

motto: Tutaj jestem, gdzie byłem, gdzie się urodziłem. Tu się wychowałem i tutaj zostałem. Mogłem jechać, wyjechać i stąd się oddalić, ale jednak zostałem z tymi, co zostali. /Michał Zabłocki/

JUBILEUSZOWA, X EDYCJA

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU

„Tutaj jestem”

REGULAMIN

§ 1
Organizator i czas trwania konkursu

 1. Organizatorem konkursu literackiego pn. „Tutaj jestem” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury z siedzibą w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok, NIP: 5421007120, REGON: 000276877, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora i Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 3. Konkurs trwa od 15 listopada 2019 r. do 29 lutego 2020 r. Ogłoszenie wyników i doręczanie nagrody następuje po zakończeniu Konkursu, zgodnie z Regulaminem.
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2
Zasady Konkursu oraz warunki dostarczenia prac

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania lub adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 6 (dalej „Uczestnicy”).
 2. Konkurs adresowany jest do autorów przed debiutem, którzy nie mają w swoim dorobku autorskiego wydawnictwa, wydanego drukiem.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są laureaci poprzednich edycji.
 5. Organizator przewiduje dwie kategorie konkursowe:
  I. Proza;
  II. Poezja.
 6. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie maszynopisu (wydruku komputerowego) oraz płyty
  z elektronicznym zapisem utworu (w formacie .doc) prozatorskiego (minimum 2 arkusze wydawnicze – 44 strony znormalizowanego maszynopisu) lub poetyckiego (minimum 1 arkusz wydawniczy – 700 wersów), stanowiącego spójną całość, zawierającego utwory niepublikowane oraz nienagradzane w całości w innych konkursach w terminie do 29 lutego 2020 r. na adres:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Dział Promocyjno-Edytorski
ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok
z dopiskiem: Konkurs „Tutaj jestem”

 1. Prace konkursowe winny być opatrzone pseudonimem, a w oddzielnej, zaklejonej kopercie, oznaczonej tymże pseudonimem, należy załączyć wypełniony formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniami dot. danych osobowych (do pobrania ze strony internetowej www.woak.bialystok.pl).
 1. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość Uczestnika. Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie cytatów pochodzących z jakichkolwiek cudzych utworów bez wskazania ich źródła.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub praw do znaków towarowych, a także innych majątkowych i osobistych praw osób trzecich w związku z przesłaną Organizatorowi pracą konkursową. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie Organizator poniósł w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwej – w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 3. Nadesłanie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do Konkursu i akceptacją Regulaminu.
 4. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora własności przesłanych prac konkursowych.
 5. O zakwalifikowaniu się do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.
 6. Każdy autor może zgłosić po jednej pracy konkursowej w każdej kategorii konkursowej. Utwór prozatorski i utwór poetycki powinny posiadać tytuł obowiązujący dla całości pracy konkursowej.

§ 3
Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzcy Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
 2. Komisję powołuje Organizator.
 3. Komisja może zmienić tytuł nagrodzonej pracy konkursowej.
 4. Spośród nadesłanych prac konkursowych Komisja może wybrać jedną zwycięską pracę w każdej kategorii konkursowej. Komisja może również przyznać dwie równorzędne nagrody w ramach jednej kategorii konkursowej.
 5. Komisja w wyborze pracy kieruje się pomysłowością oraz kreatywnością. Dodatkowym atutem będą zawarte w utworach akcenty związane z województwem podlaskim.
 6. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 8. Organizator zastrzega, iż w przypadku, gdy żadna z nadesłanych prac nie spełni wymogów Komisji, wymogów regulaminu albo też wpłynie niewystarczająca liczba prac, aby dokonać wyboru, Komisja ma prawo nie przyznać żadnej nagrody w jednej bądź obu kategoriach konkursowych.
 9. Organizator zastrzega również, iż w przypadku, gdy Komisja uzna, iż na wyróżnienie zasługuje więcej prac konkursowych niż wskazano w ust. 4 niniejszego paragrafu, Organizator może podjąć decyzję o wydaniu antologii wyróżnionych prac.
 1. Nagrodę w Konkursie stanowi:
  a) wydanie pracy konkursowej wybranej przez Komisję spośród nadesłanych prac konkursowych. Wydanie pracy konkursowej obejmuje: redakcję, opracowanie techniczne tekstu, opracowanie graficzne, projekt okładki oraz druk w nakładzie 300 egzemplarzy. Szczegółowe warunki publikacji określi odrębna umowa wydawnicza.
  b) 240 egzemplarzy wydanej pracy konkursowej, jednakże w przypadku wydania antologii wyróżnionych prac Organizator rozdysponuje wymieniony nakład w zależności od liczby autorów wyróżnionych pracPozostały nakład w liczbie 60 egzemplarzy wydanej pracy konkursowej pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 2. Autor zobowiązany jest do wpłacenia 10% wartości nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych na rachunek bankowy Organizatora: BANK PEKAO S.A. O/Białystok nr 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175 w terminie do dnia poprzedzającego udostępnienie nagrody, o której mowa w ust. 10 a) niniejszego paragrafu z tytułu ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i ust. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.) celem przekazania podatku do właściwego urzędu skarbowego.
 3. Autor utworu nagrodzonego w Konkursie z chwilą podpisania umowy wydawniczej przekazuje na rzecz Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe na wszelkich polach eksploatacji; w szczególności praca konkursowa będzie wykorzystywana poprzez: zwielokrotnianie, utrwalanie, kopiowanie, użyczanie i najmowanie egzemplarzy, publiczne udostępnianie, wprowadzanie do obrotu egzemplarzy. Autorowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu przekazania praw autorskich.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie woak.bialystok.pl w marcu 2020 r.
 5. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie bądź e-mailem i zostaną zaproszeni do siedziby Organizatora celem omówienia zasad publikacji.
 6. Termin wydania i przekazania laureatom nagród, o których mowa w ust. 10 b) niniejszego paragrafu, ustala się na 1. półrocze 2020 roku.
 7. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo zamiany przyznanej mu nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny. Nie może on też przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§ 4

Polityka prywatności

 1. Podanie danych osobowych w sposób opisany w Regulaminie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby niniejszego Konkursu i nie będą przekazywane osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, ogłoszeniem jego wyników i wydaniem nagród.
 4. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa dostępu do danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem że taka zmiana nie narusza praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu na stronie internetowej www.woak.bialystok.pl
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności:a) za treści zawarte w pracach konkursowych;
  b) w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych;
  c) w przypadku niemożliwości doręczenia nagród na skutek błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji podanego do ich wysyłki lub innych żądanych danych bądź niewywiązania się z §3 pkt. 11 Regulaminu.
 5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez złożenie takiej informacji mailowo lub osobiście w siedzibie Organizatora. Rezygnacja w przypadku Laureata Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie i biurze Organizatora oraz na stronie internetowej: www.woak.bialystok.pl

 

Szczegółowe informacje o Konkursie można znaleźć na stronie Organizatora:

www.woak.bialystok.pl

 

ZGŁOSZENIE

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się

Skip to content