Konkurs z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wprowadzono 13 września 2018

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁOMŻY

FILIA NR 1

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

SYMBOLE POLSKOŚCI

Konkurs odbywa się z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Symbolem narodowym oprócz flagi państwowej, godła, hymnu są ludzie, którzy na przestrzeni ostatnich 100 lat przyczynili się do umocnienia polskości, m.in.: Józef Piłsudski i żołnierze Legionów Polskich, Ignacy Jan Paderewski, Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia, św. Jan Paweł II – Papież Polak. Symbolami narodowymi mogą być także miejsca szczególne, np. Jasna Góra w Częstochowie, Zamek Królewski w Warszawie lub elementy pejzażu, np. wierzba mazowiecka charakterystycznie wpisująca się w krajobraz naszej Ojczyzny, rzeka Wisła – wijąca się meandrami po polskiej krainie, czy kwiaty polskie, stroje ludowe.


  I. Cele konkursu– uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości – kształtowanie świadomości narodowej młodego pokolenia – poznawanie polskiej historii i kultury – rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych – inspirowanie do twórczej aktywności

II. Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV–VI szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego.

III. Warunki udziału w konkursie

 1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie i według własnego pomysłu.
 2. Praca konkursowa powinna być wykonana dowolną płaską techniką plastyczną w formacie A4 lub A3, umożliwiającą jej ekspozycję w antyramach .
 3. Na odwrocie pracy należy zamieścić następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek autora.
 4. Do pracy powinna zostać dołączona karta zgłoszeniowa wypełniona i podpisana przez autora oraz rodzica lub opiekuna prawnego. Prace bez karty zgłoszeniowej nie będą oceniane.
 5. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora i mogą być wykorzystane do promocji MBP w Łomży i jej działalności. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z kompleksowym przeniesieniem praw autorskich wraz z przeniesieniem własności pracy na Organizatora.
 6. Prace nagrodzone prezentowane będą w Filii Nr 1, ul. Polna 16 oraz na stronie internetowej MBP w Łomży (
  www.mbp-lomza.pl).

IV. Ocena prac

 1. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatora.
 2. Kryteria oceny:

– zgodność pracy z tematem konkursu – kreatywność – staranność wykonania – wrażenia artystyczne

V. Nagrody

 1. Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia.
 2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Filii Nr 1 MBP w Łomży, ul. Polna 16, w dniu 8 listopada 2018 r. o godz. 12:00. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

VI. Składanie prac

 1. Prace można składać osobiście lub przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 1, ul. Polna 16, 18-400 Łomża w terminie do 20 października 2018 r.
 2. Informacje o konkursie uzyskać można pod numerem telefonu 86/ 212 50 29.

ZAPRASZAMY!!!

KARTA ZGŁOSZENIA ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA

Podobne wpisy

Tagi

Podziel się